Hur gör ni om det som inte får ske ändå sker? #harmammadetbra?

Det bör finnas en etisk handlingsberedskap i varje organisation, verksamhet med möjlighet att reflektera över sina individuella och gemensamma erfarenheter. Utan denna beredskap blir det svårt att hantera intressekonflikter med stolthet, värdighet och förtroende i behåll (Sandahl et al 2010) Sofrosyne har utarbetat ett dokument ”Etiska råd kollegor emellan”  här finns möjlighet att reflektera över vårt bemötande av patienter och kunder, att ta emot ett klagomål på ett bra sätt, också vad det innebär att vara professionell?

På en arbetsplats ska det bland alla anställda finnas en naturlig förståelse för att vi är människor med olika behov, och att vi som arbetar tillsammans har olika kunskap och erfarenheter. Vi ska arbeta med det vi är bra på, och vi ska ha en möjlighet i vår kompetensutvecklingsplan att utbilda och förkovra oss ytterligare.

”Vård bedrivs av personer, inte institutioner” (Gör och lär, Sveriges kommuner och landsting 2005) Den vård vi ger bygger på vårt agerande. Det är inte olika vårdinrättningar som bemöter individerna på ett speciellt sätt utan det är vi som arbetar där. Vi ska samarbeta och samverka men hur ska vi göra för att åstadkomma en förändring? ”När konflikten har uppstått är det ofta redan försent” (Sandahl et al 2010) Författarna ger många bra skäl som leder till stora vinster om ledaren för gruppen tar ett beslut om att arbeta med att kontinuerligt reflektera över individuella och gemensamma erfarenheter.

Vi kan i gruppen diskutera vad som är svårt att hantera i vårt arbete och på vår arbetsplats. Relevanta frågor är hur vi bör agera i vissa situationer, och vilka principer som ska vara vägledande. Varför har de företräde? och på vilka grunder? Sammanfattningsvis handlar det om att arbeta fram en etisk handlingsberedskap tillsammans med arbetsgruppen. Målet är att nå en handlingsberedskap som enligt författarna gör att vi uppnår en struktur och får ett stödsystem som kommer att vara till hjälp i vårt arbete (Sandahl et al 2010) Det finns olika syn på konflikthantering. En del konflikter kan leda till bättre idéer i gruppen och är till hjälp för att kunna bearbeta situationer som är konfliktfyllda. Det finns olika modeller för konfliktlösning. En modell handlar om att ställa frågor som:

Nuläge?
Önskat läge?
Hinder? Och slutligen ställs frågan vilka åtgärder?

Referenslista
Sveriges kommuner och landsting (SKL).(2005) Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso-och sjukvården
Sandahl, C., Falkenström, E., Knorring, M., (2010) Chef med känsla och förnuft. Falun: ScandBook AB

comments powered by Disqus