Hälsoplaner #harmammadetbra?


I vårdplaner eller hälsoplaner dokumenteras insatser som bedöms som hälso- och sjukvård. Sådana kan vara läkemedelshantering, Inkontinensskydd, diabetes, sårvård, näringsintag, palliativ vård o.d. Här finns även uppgifter om allergier, överkänslighet, smitta och liknande. Planeringen utgår från den enskildes hälsa och resurser. Hur kan den enskilda själv medverka till att upprätthålla eller förbättra sin hälsa? Vad vill den enskilde? Vilka insatser behövs?  Hur ska vårdpersonalen organisera arbetet för att det ska passa den enskildes behov? Finns det närstående? Patientens resurser identifieras med hjälp av patientens egen berättelse.

Hälsoplanen bygger på att god kontakt skapas med vårdtagare och närstående. Personalen måste ha känslomässig förmåga för att kunna sätta sig in i vårdtagarens perspektiv. Vården måste växla från att vara uppgiftsorienterad till personcentrerad.  Med uppgiftsorienterad vård menas när personalen uppfattar praktiska uppgifter och rutiner som viktigare än vårdtagaren.
Den personcentrerade vården sätter människan och inte sjukdomen i fokus. Vårdtagaren/personen ska uppleva sin tillvaro som meningsfull och insatserna och vårdmiljön göras mer personlig. Ökad trygghet ger ökad tillit och minskad oro. Initiativförmågan och känslan av självständighet stärks.

Det går att bromsa en negativ utveckling för den äldre om man bemöter varje vårdtagare som en unik individ. För att göra det behövs helhetsbedömningar av den enskildes förutsättningar och ett väl planerat teamarbete. Målsättningen ska vara ett intensivt preventivt arbete för att bevara det friska hos vårdtagaren. Vårdpersonalen ska främja hälsa och motverka sjukdom och ta tillvara den enskildes livskraft. Den äldre ska bemötas med respekt för sin person och som en partner och jämlike. All kommunikation ska ske i dialog med den äldre och närstående.

Sjuksköterskan och forskaren Iréne Erikson pekar på fem frågor att ställa sig för att avgöra om vården som ges är personcentrerad.
1) Finns det en vision/uppdrag om personcentrerad vård och omsorg? Följer verksamheten de nationella riktlinjerna?
2) Finns det system som säkerställer att personalen känner sig uppskattad av sin arbetsgivare? Får medarbetarna kvalificerad kompetensutveckling?
3) Ger ledning och chefer möjligheter för personal som arbetar närmast personerna med demenssjukdom att arbeta personcentrerat? Ges medarbetarna möjlighet att jobba flexibelt och individanpassat eller styrs dagen av rutiner?
4) Finns det system för utveckling/kompetenshöjning för personalen?
5) Finns det en bra fysisk och social miljö för människor med kognitiva nedsättningar?

Hur jobbar ni med hälsoplaner?

comments powered by Disqus