Det viktigaste för Sofrosyne är patientsäkerheten. Många vårdskador går att undvika. Genom ett målmedvetet arbete med att öka kunskap, förbättra rutiner och på alla sätt utveckla verksamheten minskar risken för vårdskador.

I hälso- och sjukvårdslagen står det att vårdgivare är skyldig att bedriva trygg och säker vård. Det finns därutöver ett stort antal lagar och förordningar som beskriver hur detta ska ske. Genom att erbjuda tjänster till många olika vårdgivare, så kan Sofrosyne tillhandahålla prisvärd spetskompetens för små och medelstora vårdgivare.

Små vårdgivare ska ha tillgång till de stora företagens resurser i arbetet med att utveckla kvalitet.

Vi tillhandahåller också Personligt ombud som ger människor med psykiska funktionshinder stöd i vård- och myndighetskontakter.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

All hemsjukvård som finansieras av kommuner (särskilt boende, gruppboende och hemsjukvård) ska ha en särskild sjuksköterska, MAS som ansvarar för den medicinska kvaliteten tillsammans med verksamhetschef. Många kommuner begär i sina upphandlingar och LOV-avtal att verksamheten själva ska tillhandahålla den funktionen. Genom att vi erbjuder många företag och kommuner den tjänsten så kan vi erbjuda ett kvalitativt stöd till er.

Kvalitetsutveckling

Vi hjälper er att utveckla ert kvalitetsarbete utifrån era önskemål. Det kan handla om allt från att leva upp till kraven i SOSFS 2011:9 om ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” och AFS 2001:1 om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” till att certifiera verksamheten utifrån t.ex. ISO-standard. Det kan också handla om upphandlingar eller andra tillfälliga behov av stöd utifrån händelser i verksamheten.

Kvalitetsledning

Joursjukvård

Vi bedriver joursjukvård och arbetsledning på jourtid med bemanning av erfarna sjuksköterskor med utgångspunkt i Upplands Väsby.

Personligt ombud

Personligt ombud ger stöd till personer skrivna i Uppsala kommun från 18 år och som på grund av sin psykiska funktionsnedsättning har omfattande och långvariga svårigheter i vardagslivet som behöver eller har kontakt med myndigheter till exempel psykiatrin, försäkringskassan eller socialtjänsten och som behöver ett stöd i sina kontakter med myndigheter. Ombuden arbetar med att stödja individen samtidigt som de uppmärksammar och rapporterar systemfel när det gäller arbetet med målgruppen till berörda myndigheter.

Våra kunder

Våra kunder är måna om sitt rykte och att bedriva ett framsynt kvalitetsutvecklingsarbete. De är därför beredda att betala för att få professionell hjälp i utvecklingsarbetet. På sikt ska alla våra kunder vara kvalitetscertifierade. Ett första steg under 2015 är att Sofrosyne genomgår certifiering.

Vi har många olika kunder och dessa lämnar gärna referenser. Hör av er om ni önskar ta referenser.

Läs mer om hur Sofrosyne startade i Artikel Svenskt näringsliv