Det viktigaste för Sofrosyne är patientsäkerheten. Många vårdskador går att undvika. Genom ett målmedvetet arbete med att öka kunskap, förbättra rutiner och på alla sätt utveckla verksamheten minskar risken för vårdskador.

I hälso- och sjukvårdslagen står det att vårdgivare är skyldig att bedriva trygg och säker vård. Det finns därutöver ett stort antal lagar och förordningar som beskriver hur detta ska ske. Genom att erbjuda tjänster till många olika vårdgivare, så kan Sofrosyne tillhandahålla prisvärd spetskompetens för små och medelstora vårdgivare.

Små vårdgivare ska ha tillgång till de stora företagens resurser i arbetet med att utveckla kvalitet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

All hemsjukvård som finansieras av kommuner (särskilt boende, gruppboende och hemsjukvård) ska ha en särskild sjuksköterska, MAS som ansvarar för den medicinska kvaliteten tillsammans med verksamhetschef. Många kommuner begär i sina upphandlingar och LOV-avtal att verksamheten själva ska tillhandahålla den funktionen. Genom att vi erbjuder många företag och kommuner den tjänsten så kan vi erbjuda ett kvalitativt stöd till er.

Kvalitetsutveckling

Vi hjälper er att utveckla ert kvalitetsarbete utifrån era önskemål. Det kan handla om allt från att leva upp till kraven i SOSFS 2011:9 om ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” och AFS 2001:1 om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” till att certifiera verksamheten utifrån t.ex. ISO-standard. Det kan också handla om upphandlingar eller andra tillfälliga behov av stöd utifrån händelser i verksamheten.

Kvalitetsledning

Vårdpraktikan avser att sprida kunskap om kvalitetsutveckling i vården. Den finns på en egen hemsida och kommer att utvecklas successivt under 2020-2021