Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Vi har ett brett kontaktnät inom hälso- och sjukvården. Genom åren har våra medarbetare tillhandahållit funktionen som Medicinskt ansvarig sjuksköterska i såväl Tierps, Uppsala, Upplands Väsby, Knivsta och Sundbybergs kommuner och även hos ett stort antal privata vårdgivare. Vi har ett brett kontaktnät inom IVO, Socialstyrelsen och andra samhällsorgan.

I uppdraget som MAS ingår att

  • Bevaka nya föreskrifter, anvisningar och lagar och att bistå i att implementera dessa i enhetens rutiner
  • Ge råd och stöd i medicinska frågor till verksamhetschef och legitimerad personal ur såväl somatiskt som psykiatriskt perspektiv samt vid behov föreslå teman för kompetensutveckling.
  • Utarbeta, revidera, förankra och följa upp MAS-rutiner.
  • Minst ett tillsynsbesök per år bl.a. innebärande granskning och vid behov uppdatering av att rutiner för läkemedelshantering, journalföring, MTP och hygien, att dessa efterlevs samt att verksamheten bedriver vården enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Kontakt med beställande nämnd när så erfordras för att fullgöra MAS-uppdraget.
  • Upprätthålla en övergripande samverkan i medicinska frågor med socialstyrelsen, vårdhygien, smittskyddsenhet, primärvård och den sjukhusanslutna vården samt återkoppla information till verksamheten.
  • Vid behov utreda allvarliga avvikelser samt göra Lex Maria anmälan.
  • Att utifrån brister som framkommer i avvikelser föreslå relevanta åtgärder