Jag har hört politiker säga att kvalitet inom vård och omsorg inte går att mäta. För min del så vet jag att det inte är rocketscience. Kvaliteten går att mäta på många olika nivåer.
1. Den första nivån är det som vi kan uppleva med våra sinnen när vi besöker en enhet. Hur är enheten utformad,, kommer jag in, hur blir jag bemött, hur luktar det, hur låter det m.m.
2. Den andra nivån kan jag se om jag följer en boende eller en patient över en tid. Vad ingår i vården, hur hanteras vissa situationer m.m.
3. En tredje nivå är hur verksamheten fungerar på ledningsnivå, hur är följsamheten mot rutiner, hur hanterar man klagomål, avvikelser m.m., hur arbetar man med ständiga förbättringar.
4. Den fjärde nivån mäter mer resultat eller utfall av vården

Ambitionen med "har mamma det bra" är att om fler lär sig mer om kvalitet i vården så kommer vården att bli bättre.

Vår tidning "Vårdpraktikan" kommer ut alla vardagar och tar upp frågor som berör kvaliteten på äldreboende.

 • 2019-10-08 13:01

  Vägglöss #harmammadetbra? #vägglöss #vård #hygien

  På ställen där många flyttar in och ut finns en förhöjd risk för vägglöss. Vägglusen gömmer sig gärna i alltifrån sängar till soffor, tavelramar, gardiner, rullstolar, radioapparater och brandvarnare. Andra ställen den kan finnas på är bakom golvlister och lösa tapeter eller i förvaringsaskar och böcker.
  En tom vägglus är genomskinlig och blir rödbrun när den sugit blod. I brist på föda kan den gå i dvala i upp till ett år. Då är den inte tjockare än ett kreditkort och är svår att upptäcka.

  En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig krypande. Den orsakar ingen spridning av smitta. Vägglöss är nattaktiva skinnbaggar och de är inte aktiva om man har lyset på.
  Kommer det boende där det finns misstanke om vägglöss så skall alla kläder, skor, väskor sättas in i dubbla plastpåsar. Man kan inte alltid se på den enskilde om de blivit bitna, vilket innebär att en kontroll av den enskildes hud inte är riktigt säker. Vägglöss bärs inte på kroppen och den enskilde i sig utgör därför ingen smittrisk och kan därför samvårdas med andra.
  Vid stark misstanke eller vetskap om att en person har vägglöss i hemmet ska följande åtgärder vidtas då denne har personlig kontakt med vården. Ge den enskilde rena kläder. Kläder och tillhörigheter Alla tillhörigheter som personen har med sig som väska, ytterkläder eller annat ska läggas i plastsäck som försluts.

  Man kan ta död på vägglöss genom maskintvätt minst 60°C, kemtvätt, torkskåp eller torktumlare 50°C i 30 minuter. Djupfrysning i en vecka tar också död på dem.
  Vid kemisk behandling så sprutas ett medel vid golvlisterna och i sängen (sängens ben och underrede). Detta medel skall verka i 5-6 veckor. Så sängen får inte flyttas från rummet under den tiden (märk säng). Medlet som är långtidsverkande är vattenlösligt, vilket innebär att man inte får våtmoppa mot golvlisterna. Sängen får naturligtvis rengöras, men är det inget spill mot sängens ben och underrede så ska man vara försiktig med rengöring av dessa detaljer. Vid saneringen så innebär det att rummet blir avstängt i minst ett dygn innan man kan släppa in ny boende i rummet.

  Vid längre vårdtid innan smittan uppdagas eller vid misstanke på vägglöss i vårdlokalen, kontakta vårdhygien för diskussion.

  Undersköterska/vårdbiträde: Har ni erfarenhet av vägglöss på er enhet. Skulle ni uppmärksamma om ni fick in vägglöss i verksamheten i tid eller skulle de hinna sprida sig mellan lägenheterna?

  Chef/legitimerad personal: Har ni uppmärksamhet på risken för vägglöss? Finns handlingsberedskap, avtal med saneringsfirmor o.d.?

  info
 • 2019-09-30 19:33

  Hur kvalitetssäkrar vi mötet i vården? #harmammadetbra? #handledning #personalvård

  Vid några tillfällen i mitt yrkesliv har jag stött på medarbetare som tappat geisten och som inte längre har förmågan att se människan eller känna in sig i den boendes situation. Inte sällan är det vårdbiträden 55+. I vissa fall har de fått byta arbetsgivare flera gånger till följd av upphandling och inte fått vare sig uppmuntran eller fortbildning under flera år.  

  Du har säkert läst om Lex Sarahärenden där medarbetare i vård brustit i sitt bemötande av boende. Det är ytterst sällsynt att medarbetare i vården är genuint dåliga. Ofta handlar felsteg om frustration som bottnar i bristande kunskap.

  Människor som arbetar i vårdande yrken behöver återkommande handledning och fortbildning för att klara av att hantera olika situationer som uppkommer. Handledning är en nödvändighet speciellt i situationer när personalen påverkas känslomässigt. Det kan då vara svårt att inte agera utifrån den egna känslan.  För att kunna tillgodogöra sig handledning behöver den vara regelbundet återkommande.

  Handledningen kan behöva innehålla många olika perspektiv. Först är det att möta människor värdigt trots att du själv inte får respekt. Människor med demenssjukdom kan uppträda irrationellt och ibland även aggressivt. Medarbetaren i vården måste använda sig själv som verktyg för att nå fram. Att lära av kollegor och att bättre förstå den enskilde ger verktyg i mötet. Sedan är det rent faktiskt att få fortbildning när det gäller nya och förändrade arbetsuppgifter. Samspel mellan kollegor i ett team som arbetar nära varandra och som är beroende av varandra för att kunna göra sitt jobb är inte alltid helt lätt. Kulturfrågor, ickeverbal kommunikation och värdegrund är andra frågor som kan behöva resoneras kring.

  Etik innebär att reflektera över moraliska frågor. Vad som är rätt och fel, bra eller dåligt.  Reflektion är en bra metod som leder till minskad stress och som hjälper personalen komma fram till bra lösningar och ställningstaganden vid etiska dilemman. Människor i vårdande yrken behöver få lite balsam för själen för att långsiktigt kunna fortsätta tjäna andra. Därför är möjligheten till handledning och reflektion så viktig. Ibland kan jag uppleva att man är mer mån om bilen än medarbetaren.  
  Det kan vara svårt att få till återkommande handledning på äldreboenden där alla går på schema och många arbetar deltid. Att ha korta återkopplingar tidig förmiddag varje dag där chef och legitimerad personal regelbundet tittar förbi och deltar kan vara en början. Att sätta av tid för reflektion varje vecka. Ha tvärprofessionella teamkonferenser där samarbetet kring de boende diskuterats är ett annat sätt att skapa utrymme för resonemang om bemötande och hur medarbetarna i verksamheten på bästa sätt kan stödja den boende och deras närstående. Min erfarenhet är att det är viktigt att ha en tydlig struktur så att alla vet när och under vilka former möten sker. Ett arbetslag är inte starkare än sin svagaste länk. Om någon kollega sviktar i sitt bemötande så skapar det en otrygg situation för de boende.

  Undersköterska/vårdbiträde: Hur stöttar ni i arbetslaget varandra när det händer jobbiga saker? När det är svårt att hitta ett bra förhållningssätt till en förvirrad äldre boende?

  Chef och legitimerad personal: Hur skapar ni en struktur där det finns tid för reflektion och kunskapsutbyte kring de boende så att teamet tillsammans kan erbjuda bästa möjliga vård?

  info
 • 2019-09-21 07:20

  Säkerhetskultur #harmammadetbra?

  SKL har tagit fram en enkät som mäter säkerhetskulturen. Inte sällan så ser man att det finns en misstro gentemot ledning och eller kollegor som håller medarbetaren tillbaka när det gäller att rapportera avvikelser. Underrapportering av avvikelser är vanlig. Ett problem är att media inte så sällan rapporterar antal avvikelser utan att sätta det i ett sammanhang. Som närstående eller kvalitetsansvarig så känner jag mig mer trygg med en verksamhet som rapporterar ett stort antal avvikelser än en där inga avvikelser rapporteras.

  Bristande säkerhetskultur märks också på andra sätt.
  - Olåsta dörrar till förråd, tvättstugor, skåp m.m. Människor med demenssjukdom kan oavsiktligt få i sig maskindiskmedel, rengöringsmedel eller annat hälsovådligt.
  - Avsaknad av eller felanvända trappstoppar, grindar o.d. för att hindra att äldre/synskadade ramlar /åker ner med rullstol i trapporna.
  - Olåsta expeditioner så att nyfikna obehörigen kan ta del av information om de boende.
  - Förvaring av material i korridorer, kvarglömt städmaterial o.d.
  - Sladdar som är i vägen och trasiga vägguttag och annat som inte repareras när det går sönder.

  En svårighet när det gäller boenden är att hitta en balans där det är trivsamt, säkert och lättarbetat. Det finns också svårigheter med att det finns ett gränsland där fastighetsägaren kan ha ansvar för vissa åtgärder.

  Undersköterska/vårdbiträde:
  Har ni en bra säkerhetskultur på din arbetsplats. Pratar ni om risker och varför det är viktigt att följa rutiner och hålla ordning och reda? Finns det risker som borde åtgärdas. Hur många avvikelser har du skrivit senaste månaden?

  Chef/legitimerad personal
  Det är viktigt att hålla undan slarv och oreda och se till att problem blir lösta. På ett äldreboende kan en trasig persienn bli en risk om den äldre i frustration över att det inte går att mörklägga rummet i sommarnatten börjar klättra på stolar. Utreder ni avvikelser ordentligt och får den som rapporterat avvikelsen återkoppling på vidtagna åtgärder. Vissa verksamheter belönar bästa avvikelse under månaden, kanske något för er? Har ni en bra dialog med de som ansvarar för fastighetens underhåll och är de medvetna om eventuella risker? Har ni bra koll på att de Medicinsktekniska produkterna (rullstolar, liftar, rollatorer m.m.) är säkra och förvaras på ett betryggande sätt.

  info
 • 2019-09-02 06:16

  Kommunikation #harmammadetbra?

  Ibland kan man se medarbetare som med sitt kroppsspråk visar att de inte är bekväma med sina arbetsuppgifter. De kan också fokusera mer på att prata med kollegorna än på att skapa kontakt med vårdtagaren.

  Personal som har fått utbildning i hur kroppsspråk, röstläge och på vilket sätt vi säger saker påverkar den äldre, har mycket bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Forskning har visat att vi har spegelneuron i hjärnan som gör att vi mycket snabbt avläser känslor hos andra när vi kommunicerar med varandra. Det gör att personer med demenssjukdom i hög grad påverkas av personalens bemötande.
  De kan och hinner inte alltid uppfatta och förstå vad som sägs speciellt inte när flera personer pratar samtidigt. De uppfattar däremot och avläser känslor och kroppsspråk. Det här kan ge upphov till oro och aggressivitet som sedan behandlas helt i onödan med läkemedel.

  Det är därför väldigt viktigt hur kommunikationen sker i alla situationer. Vårdaren ska vara tydlig, ta ögonkontakt, tala om vad som ska göras och försäkra sig om att den tar emot vård är med på vad som ska ske. Information ska alltid ges kontinuerligt. Det går inte att ha bråttom. Det tar längre tid. Det är alltid lika viktigt att informera den boende, men ännu viktigare att tala om vad man ska göra om den som är i behov av hjälp inte själv kan kommunicera verbalt. Riktig kommunikation sker när man lyssnar för att man vill försöka förstå inte bara lyssna för att ge ett svar.

  Undersköterska/vårdbiträde: Är du och dina kollegor duktiga på att kommunicera? Ser ni till att få ögonkontakt med boende och besökande? Tar ni er tid att sitta ner och prata? Tar ni er tid att lyssna på varandra och de boende? Pratar ni något i arbetslaget om detta?

  Chef och legitimerad personal: Inom diakonin har man ett begrepp ”Se människan”. Det handlar om att skapa en kultur som en del av värdegrunden. Om vi anser att det är viktigt att medarbetarna tar sig tid att lyssna och förstå den enskilde, så måste vi som medmänniskor och ledare också föregå med gott exempel. Det innebär att tänka på att alltid hälsa, tilltala medarbetaren eller den boende med namn och ta oss tid att lyssna. Du visar att du lyssnar genom att vara närvarande i samtalet, regelbundet ge ögonkontakt och med ord eller på annat sätt bekräfta att du lyssnar. Du använder din ”Icke-verbala” kommunikation till att förmedla din värdegrund. Gör du det medvetet? Visar du med ditt sätt och ditt kroppsspråk att du inte har tid så skapar du en kultur där ingen har tid. Om du inte har tid just nu, så be att få återkomma, se till att ha tid då. Sätt samtal om kommunikation på agendan t.ex. på APT. Genom att ta dig tid att lyssna kommer du att få mycket mer gjort.

  info
 • 2019-08-29 18:55

  #Har mamma det bra – varför skriver jag?

  När man kommer till ett äldreboende eller för övrigt till alla vårdinrättningar, så kan man genom sina fem sinnen med ganska stor träffsäkerhet sätta fingret på vilken kvalitet, boendet har och vilka ledningsproblem som kan finnas.

  Genom åren har jag varit ute på ett stort antal vårdinrättningar. Genom att använda våra sinnen kan vi få en bra bild av hur ett äldreboende fungerar.  Det är i själva verket ganska enkelt att upptäcka brister eller risk för brister i vårdkvaliteten. Det kan handla om dofter, ordningen på enheten, det känslomässiga klimatet eller personalens bemötande. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det trots att alla tänkbara åtgärder vidtagits, kan vara svårt att alltid finna en värdig lösning på mänskliga problem.
  Om det vore optimalt att bo kollektivt så skulle vi alla göra det, men att tvingas tillbringa all sin tid med människor man inte valt att umgås med är nog inget de flesta önskar. Ändå kan livet försätta oss i en situation där vi tvingas leva under sådana omständigheter. Problemet har uppmärksammats under många decennier och mycket har gjorts för att förbättra situationen. Politiskt har det uttryckts i termer som ”rätt till eget rum på långvården”. Idag har de flesta äldreboenden fullvärdiga lägenheter där den boende slipper dela toalett med andra och även kan koka en kopp kaffe på det egna rummet om de så önskar.

  Jag har inte ambitionen att skriva en vetenskaplig bok även om det mesta tar sitt avstamp i det man brukar kalla vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Jag har hört politiker säga att kvalitet inom vård och omsorg inte går att mäta. För min del så vet jag att det inte är rocketscience. Kvaliteten går att mäta på många olika nivåer.
  1. Den första nivån är det som vi kan uppleva med våra sinnen när vi besöker en enhet. Hur är enheten utformad, kommer jag in, hur blir jag bemött, hur luktar det, hur låter det m.m.
  2. Den andra nivån kan jag se om jag följer en boende eller en patient över en tid. Vad ingår i vården, hur hanteras vissa situationer m.m.
  3. En tredje nivå är hur verksamheten fungerar på ledningsnivå, hur är följsamheten mot rutiner, hur hanterar man klagomål, avvikelser m.m., hur arbetar man med ständiga förbättringar.
  4. Den fjärde nivån mäter mer resultat eller utfall av vården

  Ambitionen med "har mamma det bra" är att om fler lär sig mer om kvalitet i vården så kommer vården att bli bättre. Bloggarna och den framtida boken kommer framförallt att rikta in sig på de tre första nivåerna. Ofta går det att göra förbättringar med små medel. Många av åtgärderna och förbättringarna som kan göras av undersköterskor, enhetschefer och legitimerad personal handlar om små förändringar som kan göra stor skillnad. Inte sällan leder förbättringar till att det finns mer tid för de boende, när mindre tid behövs för att korrigera fel som andra begått.

  info
 • 2018-09-11 14:35

  Är det trivsamt hos mamma? #harmammadetbra?

  Ibland när man kommer till äldreboenden så kan man se slitna och trasiga möbler, persienner som hänger på sniskan, fläckiga tapeter och till och med rent farliga saker som trasiga vägguttag. Det kan vara enfärgade långa korridorer där varje lägenhetsdörr är anonymt lik de övriga.

  Man kan tycka att det borde vara självklart att äldre människor ska behöva leva i en miljö med skabbiga eller trasiga möbler. Har man Parkinsons sjukdom så kan skarvar i golvet leda till s.k. frysning, dvs. en svårighet att komma vidare i rörelsen. En person med demenssjukdom kan ha svårt att hitta till sitt rum.

  Olikfärgade dörrar till lägenheterna, namnskylt och en bild på den som bor i lägenheten i ögonhöjd kan göra det lättare att hitta hem.
  Genom att pynta med föremål från tidigare decennier kan vi förena utsmyckning med inspiration till samtal om tider som flytt. Sittgrupper, blommor, tavlor och belysning kan vara enkla åtgärder för att göra lokalerna trivsammare och förbättra helhetsintrycket. Det borde förstås vara självklart att laga eller byta ut sådant som är trasigt.

  info
 • 2018-08-30 12:59

  Förebygger ni att mamma får hudskador? #harmammadetbra?

  Trycksår kan uppstå på några timmar och därför är det viktigt att göra en riskbedömning och sätta in trycksårsförebyggande åtgärder redan i samband med inflyttningen till boendet om vårdtagaren har svårt att ändra läge själv. En vårdplan upprättas och uppföljande riskbedömningar görs därefter kontinuerligt.

  Cirkulationen i huden försämras när tryck uppstår till följd av att kroppstyngden trycker mot underlaget. Benutskott där huden är tunn är mest utsatt. Känsligheten för tryck varierar mellan olika individer, men ett nedsatt immunförsvar och ett försämrat näringsintag leder till en ökad risk för trycksår. Skjuv, när någon glider ner mot underlaget i en säng eller stol kan också ge upphov till trycksår och även en kombination av tryck och skjuv.

  Nortonskalan som finns i Senior alert på webben kan med fördel användas vid riskbedömningar. Där kan man även hitta förslag på trycksårsförebyggande åtgärder. I vårdplanen dokumenteras eventuella risker för trycksår och åtgärder. Eventuella sår beskrivs utifrån utseende, storlek, djup, sårgrad lokalisation och eventuella infektionstecken. Mål, åtgärder och utvärdering ska finnas med i vårdplanen. Har en skada väl uppstått kan det vara svårt att få såren att läka. Det kan ta månader och ibland år och i värsta fall går det inte att få såren att läka. Trycksår betecknas som och ska anmälas som vårdskada om såret uppstått på vårdinrättning eller boende. Som vårdskada räknas ”lidande, obehag kroppsligen eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso-och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” (SOSFS: 2005:12).

  Det finns sår som kan uppstå i livets slutskede och som uppkommer till följd av organsvikt. Dessa benämns” Kennedy terminal ulcer” efter en amerikansk sjuksköterska som arbetade under många år med svårt sjuka och döende patienter. Dessa sår uppstår snabbt och blir ofta djupa. De kan uppkomma på ryggslut, hälar, armbågar och skinkorna och har ett mörkrött/gul/svart utseende. Patienten dör oftast inom 1-14 dagar (Palliativ vård 2014 nr 4).

  Trycksår delas in i fyra kategorier beroende på svårighetsgrad. Grad 1 då huden är rodnad men intakt. Grad 2 är en delhudsskada med ett ytligt öppet sår, eller en öppen eller sprucken blåsa som kan innehålla blod. Grad 3 är en fullhudsskada där subkutant fett kan ses och såret kan innehålla fibrin.
  Djupet varierar beroende på var skadan sitter. Vid grad 4 har en djup fullhudsskada uppstått och då kan man se ben, senor eller muskler.
  Statens kommuner och landsting- SKL har i ett nationellt åtgärdsprogram kommit ut med riktlinjer för att förebygga trycksår. Se SKL. Det finns även ett webbaserat utbildningsprogram PUCLAS som utvecklats av trycksårsexperter och som kan användas i utbildningssyfte.

  Det ska finnas riktlinjer på alla vårdboenden om hur man förebygger trycksår. Personalen ska ges utbildning i hur tryck påverkar cirkulationen, hur riskbedömningsinstrument används och hur och när lägesändringar ska göras. De ska också kunna använda förflyttningshjälpmedel på ett korrekt sätt, göra hudinspektioner, behandla, följa upp och dokumentera åtgärder (Trycksår, Stockholms läns landsting 2010).

  De viktigaste åtgärderna för att undvika trycksår är dagliga hudinspektioner och att hålla huden är ren och hel. Vid behov ska huden smörjas med oparfymerad kräm. Behöver den boende hjälp med lägesändringar, tas ställning till vilken hjälp den boende behöver både i säng och stol och eventuell rullstol. 30 graders vinkelposition från sida till sida några gånger nattetid och en bra trycksårsavlastande luftväxlande madrass är viktiga åtgärder såsom ett vändschema så att alla kan se när den boende senast ändrade läge. Till lägesändringar i säng behövs 2 kilkuddar. Hälarna som är särskilt utsatta kan avlastas genom att lägga en kudde under vaderna som lyfter hälarna från underlaget. Alternativt kan såkallade Heelift hälskydd köpas in om det är stor risk för trycksår på hälarna eller om vårdtagaren har trycksår. Syntetiska fårskinn, urklippta eller munk-liknande hjälpmedel ska undvikas.

  Näringsbehov och vätskebehov registreras och åtgärder vidtas vid malnutrition. Näringsdrycker med högt proteininnehåll kan minska risken för trycksår hos vårdtagare som är undernärda. Näringsbrist på vårdboende är vanligt, så många som 27% uppskattas lida av malnutrition. Information om trycksårsrisk och vidtagna åtgärder ges till den äldre och närstående. Trycksår måste undvikas då de orsakar stort lidande och höga kostnader för samhället i form av vård och dyrt omläggningsmateriel. Ren hud och rent, torrt och slätt i sängen minskar risken för sår.

  info
 • 2018-07-26 13:55

  Får mamma tänderna borstade? #harmammadetbra?

  Dålig tandhälsa leder till sjukdom som undernäring och kan orsaka lunginflammation, hjärtsjukdom och för tidig död. Smärta och frätsår i munnen är andra konsekvenser av dålig munhälsa. Behandling med läkemedel kan leda till minskad salivproduktion och muntorrhet. Svampinfektioner i munnen förekommer relativt ofta bland äldre.

  Många personer som får vård har rättigheter när det gäller tandvård. Det handlar om alla som bor på särskilt boende eller som har varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande avses minst tre gånger per dygn samt trygghetslarm eller tillsyn under natten. Därutöver omfattas personer med beslut om LSS-insatser och vissa personer med psykossjukdom av samma skydd. Dessa personer har rätt att få sina tandvårdsbehov tillgodosedda inom ramen för högkostnadsskyddet för sjukvård. I rättigheten ingår också ett utbildningsstöd för den personal som arbetar inom dessa verksamheter. Erbjudande om regelbundna munhälsobedömningar ingår också.

  Biståndshandläggare (i vissa fall sjuksköterska eller kurator) meddelar landstinget som utfärdar intyg. Därutöver finns det personer som äter vissa läkemedel eller har vissa sjukdomstillstånd som kan få en del av sina tandvårdskostnader betalda genom tandvårdsförsäkringen.
  Landstingen har ofta avtal med någon utförare och ansvarar för att tillhandahålla munhälsobedömningar och fortbildning av personal.  

  Den enskilde är i sin fulla rätt att behålla sin tandläkare även om man flyttar in på särskilt boende. Landstinget kan också erbjuda hjälp i form av mobila tandvårdsteam tandläkare och tandhygienist som kan åka hem till den som behöver hjälp med tänderna. Mer information går ofta att få via landstingens hemsidor.

  På äldreboenden behöver många vårdtagare hjälp med sin munhälsa. Munhälsa är ett område som varit och är eftersatt. Munhälsobedömningar som görs av tandhygienist kan användas som instruktion till personal i boendet eller hemmet när någon behöver hjälp med sin munvård.  I munhälsobedömningen framgår om vårdtagaren har proteser, halvproteser, egna tänder eller implantat och hur munvården ska skötas. De flesta äldre idag har sina egna tänder kvar. För att få rent mellan tänderna rekommenderar tandhygienisten ofta användning av mellanrumsborstar.

  Utbildning och fortbildning av personalen är angeläget för att förbättra munhälsan hos de äldre och för att den äldre ska få individuellt utformad hjälp med sina tänder. Ansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för att munvården fungerar och ska se till att personalen utför sina uppgifter. Det vore önskvärt att kontaktmannen tar ett särskilt ansvar för att följa upp ”sina boende”. Till sin hjälp kan sjuksköterskan tillsammans med personalen göra munhälsobedömningar ROAG i senior alert.

  Det kan ibland vara svårt att utföra munvård på personer med demenssjukdom och upplevas som integritetskränkande av den som ska ta emot hjälpen. Om munvården blir en naturlig del av omvårdnaden redan när någon flyttat in kan det vara lättare att få fortsätta hjälpa till.
  Bemötandet, att ha ögonkontakt att informera om vad som ska ske, att förmedla lugn i omvårdnaden är ofta det bästa sättet att få hjälpa den som har en långt gången demenssjukdom. Musik kan göra under och avleda i svåra situationer. Vårdarsång då personalen sjunger sånger som personen med demenssjukdom minns och tycker om, kan vara ett sätt att hantera situationen.

  Munhälsobedömningar och instruktionerna för tandvård ska finnas tillgängliga i vårdtagarens badrum. Den äldre behöver också ha pengar så att personalen kan köpa det som behövs för att utföra munvården. Får de boende rätt munvård även nu när det är sommar och vikarier?

  info
 • 2018-07-03 10:54

  Hur gör ni om det som inte får ske ändå sker? #harmammadetbra?

  Det bör finnas en etisk handlingsberedskap i varje organisation, verksamhet med möjlighet att reflektera över sina individuella och gemensamma erfarenheter. Utan denna beredskap blir det svårt att hantera intressekonflikter med stolthet, värdighet och förtroende i behåll (Sandahl et al 2010) Sofrosyne har utarbetat ett dokument ”Etiska råd kollegor emellan”  här finns möjlighet att reflektera över vårt bemötande av patienter och kunder, att ta emot ett klagomål på ett bra sätt, också vad det innebär att vara professionell?

  På en arbetsplats ska det bland alla anställda finnas en naturlig förståelse för att vi är människor med olika behov, och att vi som arbetar tillsammans har olika kunskap och erfarenheter. Vi ska arbeta med det vi är bra på, och vi ska ha en möjlighet i vår kompetensutvecklingsplan att utbilda och förkovra oss ytterligare.

  ”Vård bedrivs av personer, inte institutioner” (Gör och lär, Sveriges kommuner och landsting 2005) Den vård vi ger bygger på vårt agerande. Det är inte olika vårdinrättningar som bemöter individerna på ett speciellt sätt utan det är vi som arbetar där. Vi ska samarbeta och samverka men hur ska vi göra för att åstadkomma en förändring? ”När konflikten har uppstått är det ofta redan försent” (Sandahl et al 2010) Författarna ger många bra skäl som leder till stora vinster om ledaren för gruppen tar ett beslut om att arbeta med att kontinuerligt reflektera över individuella och gemensamma erfarenheter.

  Vi kan i gruppen diskutera vad som är svårt att hantera i vårt arbete och på vår arbetsplats. Relevanta frågor är hur vi bör agera i vissa situationer, och vilka principer som ska vara vägledande. Varför har de företräde? och på vilka grunder? Sammanfattningsvis handlar det om att arbeta fram en etisk handlingsberedskap tillsammans med arbetsgruppen. Målet är att nå en handlingsberedskap som enligt författarna gör att vi uppnår en struktur och får ett stödsystem som kommer att vara till hjälp i vårt arbete (Sandahl et al 2010) Det finns olika syn på konflikthantering. En del konflikter kan leda till bättre idéer i gruppen och är till hjälp för att kunna bearbeta situationer som är konfliktfyllda. Det finns olika modeller för konfliktlösning. En modell handlar om att ställa frågor som:

  Nuläge?
  Önskat läge?
  Hinder? Och slutligen ställs frågan vilka åtgärder?

  Referenslista
  Sveriges kommuner och landsting (SKL).(2005) Gör och lär. Ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso-och sjukvården
  Sandahl, C., Falkenström, E., Knorring, M., (2010) Chef med känsla och förnuft. Falun: ScandBook AB

  info
 • 2018-06-26 15:19

  Ingen ska behöva amputera för att rutinerna brister #harmammadetbra?

  Jag delade för några dagar sedan en artikel om en patient som blivit amputerad till följd av bristande sårvårdsrutiner. Hur gör man då? Det finns bra stöd i vårdhandboken för den som vill säkra upp sina rutiner. Risken för brister i sårvården är än större sommartid.

  Sårvård handlar om att stimulera och underlätta kroppens egna läkningsmekanismer. Målet för all sårbehandling är att läka såret, minska patientens lidande och underlätta det dagliga livet för patienten. Därför måste behandlingen ses utifrån ett helhetsperspektiv.
  Patienter med sår ska ha en sårvårdsplan. Sårvården ska finnas beskriven i journalen men också i en pärm på enheten för att såret ska kunna hanteras även vid dataavbrott.

  I planen/dokumentationen ska framgå:
  • Typ av sår (t.ex. operationssår, trycksår, venöst eller arteriellt bensår, cancersår, brännskada).
  • Sårets utseende och storlek. Ytliga sår kan ritas av med hjälp av plastfilm medan djupare hålor istället fylls med gel för att mäta hur stort det är. Täck först sårytan med plastfilm, fyll med gel och aspirera tillbaka med tom spruta, hur många ml/cl rymmer sårhålan? Fotografering av såret är ett mycket bra verktyg, lägg då en linjal bredvid så att man kan se hur stort det är.
  • Sårsekret (grönt, gult, rödgult samt mängden som kommer)
  • Lukt
  • Smärta, Var? När? Hur mycket?
  • Sårkanten (är den markerad, uppluckrad, förhårdnad eller som inväxt överhud?).
  • Huden runt om såret (rodnad, ödem, eksem, svamp, uppluckrad eller normal?).
  • Klinisk infektion

  Dokumentationen ska även innehålla:
  • Typ och mängd av material som går åt vid varje tillfälle.
  • Hur såret ska skötas om.
  • Hur ofta det bör läggas om.
  • När odling eller fotografi togs och hur ofta det ska tas.

  Planering
  Planerad sårvård dokumenteras i funktionsalmanacka. Om sårvård planeras till jourtid ska den joursjuksköterskan informeras särskilt för att säkerställa att behovet är känt. Gör även en bedömning av om den enskilde behöver speciell madrass.

  Svårläkta sår
  Om du behandlar sår som inte läker på sex veckor eller där det är uppenbart att läkningsprocessen inte fortskrider ska läkaren konsulteras.

  Rutin i samband med omläggning
  • Läs i journalen om omläggningen
  • Varje omläggning dokumenteras i journalen.
  • Förändringar i status dokumenteras.
  • Förändringar i omläggningen ska i normalfallet beslutas av patientansvarig sjuksköterska.

  Förvaring av material

  Sårvårdsmaterial förvaras i skåp med dörrar eller i plastlåda med lock för att de inte ska kontamineras innan bäst-före-dag.

  info
 • 2018-06-15 19:29

  Vet medarbetarna hur maten ska serveras #harmammadetbra?

  Snart är det midsommar och för de flesta av oss är midsommarens måltider en viktig festmåltid.
  Om jag skulle servera en traditionell japansk eller persisk måltid så skulle jag få stora problem. Jag har ingen aning om hur maten ska se ut eller i vilken ordning olika delar av måltiden ska serveras. På samma sätt måste det vara för den som kommer från ett annat land.

  Har ni bra rutiner så att inte efterrättens sylt hamnar på fisken eller sillen hamnar på risgrynsgröten?

  info
 • 2018-06-10 12:07

  Att mata en annan människa är inte helt lätt. #harmammadetbra?

  Att mata en annan människa som kanske har sväljsvårigheter är en uppgift som kräver vissa baskunskaper. Nu inför sommaren så kommer det in vikarier i verksamheten. Har de fått en tillräckligt god genomgång om vad de ska tänka på när de matar en äldre person?

  Att personal som sätts att mata en hjälptagare är införstådd med att personen måste hinna tugga och svälja rätt samt hinna andas också och att det ges tid för att kunna utföra en säker matning. En övning som kan vara bra är att bli matad av en kollega.

  I vårdhandboken kan vi läsa följande
  Den som ska mata måste tvätta och desinfektera händerna före matningen och inte ha rökt. Det är viktigt att själv sitta i en ergonomiskt riktig ställning för att orka med och för att få ögonkontakt med den som ska matas. Det kan många gånger vara en fördel att i stället för att mata, hjälpa till att föra handen till munnen på den som skall äta. Patienten kan också behöva hjälp att aktivera sväljningen genom att uppmanas svälja.

  Det är oerhört viktigt att vara professionell och inte blanda in sina egna preferenser. Mat till sjuka utgör en del av behandlingen. Den som serverar eller matar måste därför förhålla sig neutral till det som serveras och inte låta sin egen uppfattning överföras på den som ska äta. Det riskerar att påverka situationen negativt. Tvärtom är det viktigt att istället försöka uppmuntra och stötta den som ska äta till ett så bra intag som möjligt. Den som blir matad känner också om personalen är jäktad eller stressad.

  Därför bör raster förläggas så att de inte blir en källa till stress vid matningen. Det är också viktigt att se till att den som blir matad inte har mat i munnen innan man ger nästa tugga för att undvika felsväljning. Uppmana honom eller henne att känna efter med tungan om munnen är tom eller inte.
  • Ge lämplig tuggstorlek.
  • Mata i lagom takt.
  • Berätta vad som händer.
  • Undvik samtal under måltiden för att främja koncentrationen och minska risken för aspiration.
  • Bra sittställning.

  En bra sittställning är viktig. Att halvsitta i sängen under måltiden är inte att rekommendera. Risken för felsväljning ökar om man inte sitter bra. Muskler kan spännas ojämnt och kan leda till låsningar i käkar och tunga på grund av tonusökningen om sittställningen är felaktig.

  Sjukgymnast arbetsterapeut kan vara behjälpliga när det gäller träning av bålstabilitet, för att finna en bra sittställning eller sittplats. Ett sitthjälpmedel som även armarna kan vila på ger det stöd som behövs för patienter med nedsatt balans.

  Man kan tänka att medarbetare borde förstå, men tyvärr händer det att matningen sker på ett oproffsigt sätt. Hur gör ni för att säkerställa att alla vet hur de ska mata?

  info
 • 2018-05-31 20:03

  Har ni beredskapsplan vid värmebölja? #harmammadetbra?

  Vid värmebölja skickar SMHI ut ett meddelande för att lokala åtgärder ska sättas in när temperaturen förväntas bli minst 26 grader under 3 dygn i rad. Värmeböljor leder till ökade hälsorisker. Vid temperaturer över 30 grader i 3 dygn går också en varning ut till allmänheten en klass- 1 varning. Vid temperaturer på mer än 30 grader under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn en klass-2 varning. Äldre och kroniskt sjuka är speciellt utsatta grupper. Vid värmebölja finns allmänna råd till vård - och omsorgspersonal.

  Personalen ska vara uppmärksamma på inomhustemperaturen. Dra för gardiner, persienner och dra ner markiser. Uppmuntra till ökat vätskeintag. Alkoholhaltiga och söta drycker undviks. Kalla duschar är effektiva, alternativt en blöt handduk runt halsen. Den fysiska aktiviteten minskas under de varmaste timmarna. Kontakt tas med sjuksköterska om någon visar tecken på förhöjd puls, kroppstemperatur, ökad andningsfrekvens, yrsel trötthet, muntorrhet eller minskade urinmängder. Värmeböljor kommer med det förändrade klimatet att bli vanligare och leda till ett ökat antal dödsfall. För litet intag av vätska leder till att blodet blir mer koncentrerat och risken för blodpropp ökar.

  Vissa sjukdomar och läkemedel leder till en ökad risk vid värmeböljor. Patienter med hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och njursjukdom lider störst risk, men även personer med diabetes, övervikt, funktionsnedsättning, neurologisk sjukdom, psykisk sjukdom och demens har en ökad risk. Läkemedel vid olika sjukdomstillstånd kan ge allvarliga bieffekter vid värmeböljor.  

  Har ni en bra beredskap och välinformerade medarbetare inför sommaren?

  info
 • 2018-05-21 04:39

  Förstår medarbetarna varför? #harmammadetbra?

  En sjuksköterska jag känner var bekymrad över hygienkunskaperna på det äldreboende hennes far bor. Hon menade på att flera i personalgruppen hade dåliga eller mycket dåliga kunskaper om hur och varför handskar skulle användas.

  Flera medarbetare skötte först nedre toalett och fortsatte sedan att hjälpa den boende utan att byta handskar. De verkade mer tro att handskarna var till för att skydda dem själva än den boende. De kunde också sätta på sig handskar för att kamma håret och annat.

  För den som inte vet det så används handskarna för att skydda den äldre från farliga infektioner. Det innebär att det är viktigt att ha handskar när man kommer i kontakt med kroppsvätskor men inte annars.

  Min bild är att nya medarbetare inte alltid får en fullgod introduktion i sitt arbete och därför inte förstår vikten av att hålla sig till vissa rutiner. Introduktionen behöver också följas upp. Många verksamheter gör självskattningar när det gäller hur medarbetarna arbetar med hygien men dessa instrument fångar inte upp medarbetare som har bristande kunskaper om vikten av att följa hygienrutinerna.

  Hur arbetar ni för att följa upp att medarbetarna verkligen förstår vikten av att följa hygienrutinerna?

  info
 • 2018-05-17 04:46

  Hur arbetar ni för att minska onödig läkemedelsanvändning? #harmammadetbra?

  Vid många tillstånd finns det komplement till läkemedelsbehandling. Att äta rätt och motionera är viktigt för alla, inte bara i samband med diabetes. Här finns kunskap som inte alltid förmedlas fullt ut av vården. Ett samarbete pågår sedan ett tiotal år tillbaka mellan friskvårdsorganisationer och landstingens hälso-och sjukvård.

  Det finns mycket man kan göra för att minska behovet av läkemedelsbehandling. Pajalagröt och Säröbomber är några exempel på komplement för att få magen att fungera eller att minska oron i samband med sänggåendet. Andra bra komplement till läkemedelsbehandling är utevistelser, promenader, gymnastik och aktiviteter.

  De patienter som är äldre än 75 år och har fler än fem läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång årligen. Många gånger så förändras behoven av läkemedel med tilltagande ålderskrämpor och läkemedlen kan göra mer skada än nytta. Det finns också ett antal läkemedel som är rent olämpliga för äldre människor.

  Hur arbetar ni för att begränsa behoven av läkemedel på ert boende?

  info
 • 2018-05-14 05:00

  Får de äldre känna sig vackra? #harmammadetbra?

  För många människor och kanske framförallt många kvinnor så är valet av kläder något som de lägger ner tankemöda på.
  Skönhetssalong, klädsel m.m. Att få välja kläder, titta sig i spegeln och korrigera utseendet om man inte är nöjd. Får man vara fåfäng när man är gammal?

  Rakning där skäggstrån sitter kvar från halsen och öronen. Får man tycka att man själv är vacker?
  Får de som bor på äldreboendet välja sina kläder själva? Hur hanterar vi haklappar? Får den enskilde sitta med en kladdig haklapp en lång stund efter måltiden.

  Går det att få en smakfull makeup, målade naglar och håret lagt? Vilka förutsättningar ges för frisören?

  Jag har sett äldreboenden som vissa fredagar erbjuder skönhetssalong, kanske med ett glas vin, samtal och lite stillsam musik. Vad gör ni på ert boende?

  info
 • 2018-05-08 10:45

  Värdighet i mötet #harmammadetbra?

  Jag hörde på ett radioprogram där hon berättade att den kvinnliga läkare som kom för att konstatera dödsfallet när hennes mamma hade dött kom in i rummet på äldreboendet i snöiga stövlar och med kappan på, tog fram en spegel som hon satte över munnen och konstaterade att hon var död, varpå hon lämnade rummet. Hon gjorde ingen ansträngning att skapa kontakt med de närstående och efterlämnade smutsiga blöta skoavtryck på golvet.

  Ibland hör man också talas om sjuksköterskor och undersköterskor i hemsjukvården som inte tar sig tid att hänga av sig ytterkläderna vid hembesök. För många av oss så uppfattar vi en person som väljer att stå upp och prata medan vi sitter ner eller som inte tar sig tid att hänga av sig kläderna som jäktad. Vågar man ställa den där besvärliga frågan då? Hinner jag få hjälp att gå på toaletten?

  Hur gör vi för att skapa värdighet i mötet när vi kommer in i någons lägenhet? Presenterar jag mig och tar i hand? Även om jag tycker att jag känner den boende så kanske inte den känner igen mig? Skapar vi förutsättningar för de som kommer in på boendet som tillfälliga besökare att skapa ett bra möte? Erbjuder vi läkaren att hänga av sig kläderna? Sätter vi oss ner när vi pratar med den enskilde?

  info
 • 2018-04-30 13:46

  Får de äldre bestämma själva? #harmammadetbra

  Självbestämmandet är inte en självklarhet i äldrevården även om det har blivit bättre. Jag minns att min farfar tvingades flytta till en psykiatrisk avdelning, då han råkat förirra sig in på en dams rum. Det skulle kanske inte hända idag.

  Konsekvensetik kan användas för att reflektera över vilka konsekvenser en handling får. Personalens uppgift är att skydda vårdtagarna. Det kan uppstå intressekonflikter som vid exempelvis demenssjukdom då den enskilde kanske gör saker som kan vara till skada för den egna personen eller någon annan i omgivningen.

  Ett exempel är hur personalen ska förhålla sig till om en person med demenssjukdom blir förtjust i någon annan på boendet. Om den äldre inte minns sin hustru eller make kan det uppstå svårigheter i relationen. Här uppstår en intressekonflikt där det gäller det att stötta den närstående samtidigt som det inte går att förbjuda den som har demenssjukdom att ha känslor för någon annan.

  Det är inte heller ovanligt att oroliga närstående vill bestämma över huvudet på sin äldre. Likaså kan de ha åsikter om hur andra boende beter sig o.d. Juridiskt sett så ser vi alla vuxna människor som rättskapabla och myndiga. Hur arbetar ni med rätten till självbestämmande på ert äldreboende?

  info
 • 2018-04-24 05:14

  När pratar ni om döden? #harmammadetbra?

  När det närmar sig vård i livets slutskede ska sjuksköterskan och läkaren planera in ett brytpunktssamtal. Då ges den enskilde och närstående möjlighet att prata om och planera för vården den sista tiden. En bra planering innebär att den döende kan få dö i frid med bra symtomlindring och utan onödiga sjukhusresor eller andra missriktade medicinska insatser.

  Jag har varit med om några situationer där närstående inte har involverats i vården och därmed inte förstått att livets slutskede närmar sig. Det är då lätt att det kommer krav på livsförlängande åtgärder som egentligen inte är till gagn för de gamle. Har man i god tid haft en dialog om att sväljsvårigheter är ett vanligt symtom för människor som är i slutet av ett demensförlopp så kanske man kan undvika att sätta sond eller dropp för att förlänga livet med några veckor.

  När börjar ni prata om hur den äldre och dennes närstående vill ha det när slutet närmar sig? Bara det att man flyttar in på ett äldreboende är ju i sig ett tecken på att kroppens skröplighet börjar tillta.

  info
 • 2018-04-18 16:39

  Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd? #harmammadetbra?

  Hur fungerar planeringen av vården för den äldre. Alla ska ha en genomförandeplan som beskriver vilka sociala behov den boende har och hur hen vill att de ska tillgodoses.

  Hinner den äldre med att berätta hur hon vill ha det och har undersköterskan tid att lyssna, reflektera och sedan uppdatera genomförandeplanen? Finns det tid avsatt för övriga undersköterskor att faktiskt läsa genomförandeplanen och förstå vad som är viktigt för den enskilde eller har personalen någon form av standardiserat beteende för hur man gör när man arbetar i någon annans hem? Hur fungerar det när det kommer olika människor i en strid ström och du själv inte får välja vem som ska komma? Vill du ha hjälp i duschen av en främmande person som du aldrig mött förr? Görs de människor som bor och behöver hjälp delaktiga i val av aktiviteter m.m.?

  Genom en god planering så ökar möjligheterna att komma ihåg och tillgodose den äldres behov. Det kan handla om allt från att sitta ner och prata en stund till att komma ihåg namnsdagar och födelsedagar. Det där med mat och läkemedel som tillgodoser den äldres basala behov fungerar oftast bra, men med en bristande planering så kan det som är enskildes önskemål och drömmar bli bortglömt. Likaså att planera att sätta lite guldkant på tillvaron.

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-04-13 11:23

  Vi har nu sett flera rapporter om dåligt bemötande - hur jobbar ni med värdegrunden? #harmammadetbra?

  Vi har under senaste tiden vid flera tillfällen sett tidningsartiklar om medarbetare på äldreboenden som kränkt och hånat de boende. Sådant får inte inträffa. Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en särskild lagstiftning Lex Sarah som också ska bidra till att förhindra sådana händelser. Det måste hela tiden föras en dialog kring bemötandefrågor inom verksamheten.

  Hur hanterar medarbetarna situationer som kan kännas genanta för den enskilde? Hur hanteras en situation där någon kissar på sig eller får en upphostning i matsalen? Alla vill ha en viss avskildhet om och när de får hjälp med intimhygien. Annat kan vara mer individuellt t.ex. hur mycket man stör sig på en bordsgranne under en måltid. Det som är viktigt här är att medarbetarna har en känsla för den enskildes upplevelser och att de är så trygga i verksamhetens värdegrund att de agerar rätt i svåra situationer.

  En chef på ett äldreboende la ner mycket tid och kraft på att diskutera värdegrundsfrågor med sina medarbetare. Efter några månader så upplevde hon att medarbetarna blev mer måna om de boende, de närstående var mer nöjda och hon fick fler och mer kompetenta sökande till vakanta tjänster.

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-04-07 14:48

  Råder jante eller ges medarbetarna utrymme att möta den enskildes behov? #harmammadetbra?

  En dotter ringde till chefen för en hemtjänstgrupp. Hon var överlycklig. En medarbetare som hade varit och avlöst en anhörig som behövde åka iväg hade fått hennes pappa att gå ut på promenad. Mannen hade inte gått att få ut på väldigt länge och han var själv lycksalig över att ha varit ute. Efter den här händelsen så kom mannen ut regelbundet och hans välmående förbättrades såväl fysiskt som psykiskt.

  Här är en chef som ser vikten av att premiera goda initiativ i personalgruppen. Det är lätt att göra äldre till ett kollektiv, allrahelst när de bor på särskilt boende. Alla gillar inte bingo eller allsång. Att ibland få välja vad jag vill äta eller göra är viktigt. Kanske till och med helt fritt få välja mat utan att behöva ta hänsyn till matleverantörens matsedel. Hur ser valfriheten ut när det gäller vad jag vill äta? Är det OK att jag vill ha yoghurt en morgon och gröt en annan?

  Nu har det tack och lov blivit bättre med åren. De flesta äldre slipper dela toalett med andra, men hur är det, stannar medarbetarna upp och lyssnar hur den äldre vill ha det? Då menar vi verkligen lyssna, inte filtrera allt genom ett raster av äldreboendets möjligheter.

  När det gäller välbefinnande så är det ju mer än att bara vara torr och ren och ha mat i magen. Det är också att uppleva harmoni och lycka. Kan jag få egen tid att göra det jag vill med min kontaktman? Kan jag åka till centrum och handla kläder själv om jag vill det? Väljer jag min kontaktman eller väljer kontaktmannen mig? Att få göra det man önskar och när man önskar det.

  Vad görs för att få ut de boende på promenader. Ger man alla en seriös chans att få komma ut och känna vårsolen? Hur skapar man meningsfulla möten mellan medarbetare och de äldre? Vilket handlingsutrymme har medarbetarna för att möta den enskildes behov?

  Dela gärna med dig av dina tankar

  info
 • 2018-04-02 11:10

  Är äldreboendet ett hem eller vårdfabrik? #harmammadetbra?

  Är äldreboendet ett hem eller en vårdfabrik?

  I ett hem bryr man sig om hur det ser ut, att det är ordning och reda. Finns det förkläden, handskar, spritflaskor eller annat material för arbetets utförande utställda fullt synligt i korridorer och dagrum (väggmonterade flaskor med handsprit kan vara motiverat)? Används gemensamma utrymmen som förråd för blöjor, hjälpmedel eller förbrukningsmaterial? Finns det intorkade fläckar på golv och väggar?

  Hur ser det ut hemma hos den enskilde? Är det vårdens behov eller den enskildes trivsel som dominerar? Finns det signeringslistor och instruktioner ligger utlagda i den boendes bostad, kanske med kaffefläckar på? Är nattduksbordet täckt med sprutor, omläggningsmaterial o.d.? Hur skulle du vilja ha det i ditt hem om du bodde på ett äldreboende?

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-29 08:54

  Är det OK att vilseleda någon för att skapa lugn? #harmammadetbra?

  Att se människan reminiscens och livsberättelse

  En bekant berättade att hennes mamma hade varit så orolig första tiden på äldreboendet. Kontaktpersonen försökte lära känna henne och kom fram till att hennes oro ofta bottnade i att hon var orolig att maten inte skulle räcka när hennes närstående kom hem. Personalen satte sig därför och gjorde inköpslistor med henne. När hon väl fått berätta vad som behövdes så blev hon lugn. Man kan ha etiska perspektiv på att medarbetare låtsas att de ska gå och handla, men för denna kvinna medförde det att dagarna blev gladare och bättre.

  Livsberättelsen
  Många äldre även de som drabbats av demenssjukdom kan berätta om sig själva. Genom att som vårdpersonal lyssna, kan den äldres möjligheter och resurser identifieras. Livsberättelsen och den enskildes önskemål ska ligga till grund för den vård som bedrivs. I de fall hen inte kan berätta om sig själv, kan personalen genom att förmedla en god kontakt med närstående oftast få en bra bild av hur den äldre skulle ha velat ha det. Är medarbetarna intresserade av vem den boende är, vilket liv hen har levt och vilka erfarenheter denne har?

  Reminescens
  Det är bra med fotografier av närstående och från skilda tillfällen men också tillgång till musik och annat som de tycker om. För många har sånger/melodier/musikstycken en speciell innebörd som kan väcka minnen till liv. Meningsfulla aktiviteter som den äldre själv väljer bidrar till en god hälsa och bromsar försämringar av minnet. Likaså kan saker och bilder från en svunnen tid sätta igång tankeverksamheten.

  En väl grundad kontakt med närstående är ovärderlig i all vård av äldre. Naturligtvis under förutsättning att hen vill ha kontakt. Det förekommer tyvärr att vissa inte har någon släkt, men de kan ha en god vän eller någon annan person som betyder mycket, som kan fungera som ställföreträdare och involveras i vården. Hur väl tar medarbetarna på ditt äldreboende hand om den kraft som finns i att arbeta med minnen?

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-25 16:03

  Vardag och fest

  Måste alla dagar vara likadana?

  Finns det något i arbetssättet på äldreboendet som skiljer sig mellan veckodagarna. Hjälper strukturen till att skilja ut vardag från helg. För några veckor sedan firade vi såväl fettisdagen som ”Alla hjärtans dag”. Idag är det våffeldagen.

  Har du närstående som bor på ett äldreboende eller kanske du arbetar på ett boende. Har de boende fått våfflor idag? Fanns det rosor eller något annat tecken på att det var ”Alla hjärtans dag”? Det finns mängder av tillfällen att skapa lite guldkant på vardagen. Omtanke, medmänsklighet och människokärlek kostar inget eller nästan inget, men kan kräva lite planering.

  Hur är det på ditt äldreboende?
  - Uppmärksammades fettisdagen med semlor?
  - Fanns det blommor eller något annat som påminde om ”Alla hjärtans dag”?
  - Finns det andra dagar som firas?
  - Hur firas de?'

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-19 15:44

  Det går att organisera vården bättre

  Varför ska det ta 47 dagar att få en bröstcancerdiagnos när det skulle kunna göras på två timmar?

  Om vi organiserade den specialiserade vården på annat sätt så skulle tiden från misstanke till färdig diagnos kunna sänkas väsentligt. Idag skickas remisser i oändlighet mellan olika enheter och det är inte helt ovanligt att en patient försvinner i remissflödet och inte får sin diagnos. I värsta fall kan det innebära att t.ex. en cancer kan hinna spridas så att den inte längre går att behandla.

  Om istället de olika specialistfunktionerna som behövs för att ställa t.ex. en bröstcancerdiagnos organiserades tillsammans så skulle röntgen, provtagningar, biopsier och undersökningar av cellvävnad kunna ske under några timmar och patientens lidande och väntan på behandling förkortas avsevärt.

  Dela gärna med dig av dina tankar och idéer

  info
 • 2018-03-15 21:36

  Det finns massor med saker man kan göra för att göra måltiden trevligare.

  Måste man få grå purékost bara för att man har svårt att svälja? Måltider är viktigt för oss människor inte bara för att det ger oss energi utan också för att det för oss samman. Hur ser matsalen ut? Finns det blommor? Finns det servetter på borden? Finns det lättillgängliga kryddor?  Är rummet ljust och trevligt möblerat? Finns det utrymme för alla gäster eller är det trångt? Är det bullrigt eller är akustiken behaglig?

  Serveras maten på ett trevligt sätt? Doftar det mat innan måltiden serveras? Sitter medarbetarna tillsammans med de boende och äter eller står de upp eller går omkring mellan borden under måltiden? Får de boende matro och social samvaro under måltiden? Smakar maten bra? Ser den aptitlig ut? Visas samma omsorg om att maten ska se trevlig ut om den är passerad eller är den hoprörd till en enda purégröt? Kan man inte passera varje ingrediens för sig, så att färger och smaker hålls isär. Förekommer samtal runt bordet mellan de boende? Bjuds närstående in att äta tillsammans med de boende om de är på besök? Enkla små gester kan göra vardag till fest.

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-12 19:37

  Sponsring av äldreboende - kan det vara bra? #harmammadetbra?

  Äldreboenden är ofta lite tråkiga. Jag ska berätta om ett äldreboende i en mellanstor svensk stad. Fastighetsägaren kom på besök en dag och tyckte att lokalerna var trista. Han ägde lite konst som han inte visste var han skulle sätta upp och föreslog verksamhetschefen att han skulle få hänga konst på väggarna i äldreboendet. Det ena gav det andra och ett samarbete utvecklades.

  Nu får äldreboendet regelbundet ny konst och sponsorsbiljetter till hockeymatcher och teaterföreställningar. Det innebär att de som bor på boendet ges möjlighet att komma ut och njuta av samhället utanför boendet regelbundet. Jag vet andra äldreboenden som har vänföreningar som ordnar fester och ytterligare andra som har samarbeten med närliggande dagis som kommer och går luciatåg. Vad skulle du/ni kunna göra för ert äldreboende?

  Det finns många vinnare i detta. Medarbetarna får se de äldre i andra sammanhang, närstående erbjuds förutsättningar och stöd i att möta sina närstående på andra platser och de äldre ges en möjlighet att bevara kontakten med samhället utanför äldreboendet.

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-08 19:41

  Har mamma det bra? - Vinterkräksjuka

  Denna historia handlar om ett boende där vinterkräksjuka. Det drabbade många av de boende och det spred sig mellan våningsplanen på boendet. Sjuksköterskan och enhetschefen arbetade hårt med att medarbetarna skulle förstå vikten av att följa hygienrutinerna och efter ett tag fick de bukt med utbrottet. Efter några veckor bröt vintersjukan ut igen och nu kopplades en hygiensköterska in för att hjälpa till att skapa ett säkert arbetssätt. Det framkom då att medarbetare hade frusit in matrester i samband med det första utbrottet och när dessa nu serverades så återkom också vinterkräksjukan.

  Detta boende och många andra har lärt sig den hårda vägen vikten av att följa hygienrutiner. För den äldre som drabbas kan vinterkräksjuka innebära en förtidig bortgång.

  Allt fler människor är bärare av multiresistenta bakterier. I fel sammanhang kan dessa bakterier orsaka dödsfall för den som smittas. Vi är alla bärare av bakterier och multiresistenta bakterier passerar våra händer, luftrör och andra delar av kroppen regelbundet. Vi får bakterierna till oss när vi tar andra i hand, hanterar pengar, går på offentliga toaletter. När vi besöker äldreboenden där många med nedsatt immunförsvar bor så tar vi med oss bakterierna dit. De största riskerna uppstår när bakterierna kommer i kontakt med våra kroppsvätskor. Om vi får i oss bakterierna genom maten, luftvägarna eller i samband med såromläggning så kan det få svåra konsekvenser för den enskilde.

  Det finns därför regler för hur personalen ska vara klädda och hantera sin egen hygien.
  Har medarbetarna arbetsdräkt med kort ärm? Har någon ringar eller klockor på händerna? Är deras naglar välskötta? Bär någon nagellack? Är håret kort eller uppsatt?

  Dela gärna med dig av dina tankar och erfarenheter

  info
 • 2018-03-04 15:31

  Har mamma det bra? Urinlukt!

  En god vän berättade om att hennes svärfar inte hade mått bra på sitt äldreboende. Han var ofta nedstämd och hela avdelningen luktade kiss. Hon tänkte att det är så många som kissar ner sig så det är inte konstigt. En dag när hon kom tid så var pappan piggare, nyrakad och välvårdad. Urindoften var borta och pappan var mycket piggare. Det visade sig att det hade börjat en ny undersköterska på boendet hade blivit kontaktperson för svärfadern. Just i detta fall var det en man med utländsk härkomst, men det är inte det viktiga. Ibland kan det vara så att en ny medarbetare kan skapa ny dynamik i arbetslaget.

  Människor avger lukt, så ett boende kan aldrig vara helt luktfritt. Doft av mat och kaffe kan bidra till aptit och trivsel. Äldre människor kan ha problem med inkontinens och det kan därför tillfälligt lukta av urin eller avföring. Luktar det rent och fräscht? Om inte, hur är det att tvingas bo på ett ställe där det sticker i näsan av odörer?

  Tar medarbetarna hand om tvätt och avfall innan det börjar lukta? Fungerar städrutinerna? Finns det ett engagemang där man har förmågan att se människan och skapa ett möte där det går att hjälpa den enskilde att sköta sin hygien, byta kläder m.m.?

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-02 06:34

  Ljudmiljön #harmammadetbra? #ljudhygien

  Vad är det som gör ett äldreboende trivsamt. På vissa ställen pågår ett stilla samtal som involverar de boende, deras närstående och medarbetarna. Kanske sjunger man visor tillsammans eller samtalar om förr.

  Ibland när man kommer in på ett äldreboende så går Lugna favoriter på radion med hög volym eller så sitter några gamla uppradade framför en TV-apparat som sänder TV-shop eller andra oroande och störande program. Är det musik eller program som de boende själva har valt?

  Hur är ljudbilden när TV/radio inte är på? Domineras ljudmiljön av porslinsskrammel, fläktar, hissar, skrap från stolar eller att någon av de boende ojar sig eller pågår det intressanta samtal eller allsång? Är ljudmiljön harmonisk? Hur är det att bo granne med en person som är förvirrad och skriker på nätterna?
  Små enkla knep kan förändra ljudbilden helt. Att sitta ner och prata med den som är orolig eller att spontant sjunga visor. Att sätta på tassar på stolarna så att de inte skrapar i golvet och att använda tyger och konst för att förbättra akustiken. Det kräver lite eftertanke och planering, men inte några stora investeringar.

  Undersköterska/vårdbiträde: Bidrar ni till att skapa en harmonisk arbetsmiljö genom att tänka på att skapa en bra atmosfär. För ni samtal som inkluderar de boende? Använder ni sång och musik för att skapa gemenskap, minnen och en god stämning?

  Chef/legitimerad personal: Funderar ni över ljudmiljön. Har de som har hörselskada fungerande och riktigt inställda hörhjälpmedel. För ni ett samtal kring ljudmiljön på enheten.

  info

Bra länkar