Att se med nya ögon

Bedriver ni trygg och säker vård?
Finns det skäl att göra en noggrann genomlysning av verksamheten?
Används resurserna på bästa sätt?
Har ni kunden i centrum?
Arbetar ni enligt vetenskap och beprövad erfarenhet?

Genom erfarenhet från många olika verksamheter kan styrkor och svagheter i en verksamhet identifieras. När risker och svagheter väl är identifierade, så är det mycket lättare att planera för utveckling av verksamheten. Sofrosyne har också kreativa lösningar när det gäller att följa upp någon speciell aspekt av verksamheten.

Vi kan också genomföra avtalsuppföljningar för att se att verksamheten lever upp till de kvalitetskrav som överenskommits med betalande kund. Vi har en modell där vi identifierar och graderar ledningsrisker i verksamheten, något som kommer till nytta när utvecklingsarbetet ska prioriteras.